Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 15:00

 
 
 • 690 547 578,    515 522 275
 • sekretariat@newtech.edu.pl
 
 

Nauczanie Blokowe

 • Fundamentem kształcenia jest „Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum” obowiązująca od 2018 roku.
 • Dokument ten tworzy programowo wspólną całość.
 • „Umożliwia zdobycie różnorodnej wiedzy, kwalifikacji, umiejętności, a następnie ich doskonalenie, lub modyfikacje otwierając proces uczenia się przez całe życie”.

Najważniejsze cele kształcenia z podstawy programowej kształcenia ogólnego :

 • Wiedza jako podstawa kształtowania umiejętności i kompetencji.
 • Doskonalenie umiejętności myślowo-językowych np.(formułowanie pytań i problemów, uzasadnianie, wyjaśnianie, klasyfikowanie, wnioskowanie, definiowanie, posługiwanie się przykładami.
 • Integrowanie wiedzy z różnych przedmiotów.
 • Formułowanie i uzasadnianie samodzielnych sądów.
 • Łączenie zdolności logicznego i krytycznego myślenia z kreatywnością.
 • Kształtowanie pasji poznawania świata i praktycznego zastosowania wiedzy.
 • Świadome i częste wykorzystywanie nowoczesnych technologi informacyjno-komunikacyjnych na każdym przedmiocie.
 • Umiejętność samodzielnego docierania do informacji, selekcjonowanie ich, syntezowanie oraz wartościowanie.
 • Edukacja medialna (właściwy odbiór i wykorzystanie)
 • Książka szkolna jest zazwyczaj traktowana jako podstawowe źródło wiedzy ucznia, zaś zawarta w niej strategia dydaktyczna, jako gwarancje osiągnięcia sukcesu edukacyjnego. Tymczasem żaden podręcznik nie jest (i nie może być!) idealnie dopasowany do potrzeb konkretnej grupy uczniów. Może on wspierać i uzupełniać pracę nauczyciela...

Problemy w nauczaniu i realizacji podstawy programowej.

 • Schematyzm w nauczaniu.
 • Zbyt mała liczba godzin, aby zrealizować teorię i kształcić kompetencje i umiejętności.
 • Zbyt duży nacisk na wiedzę i teorię.
 • Uczeń nie ma „prawa” : zabierać głosu, wyrażać swoich myśli, opinii, przeżyć, dyskutować.
 • Archaiczne metody nauczania ; metoda podająca nadal dominuje w naszym systemie nauczania.
 • Rzadkie stosowanie cyfrowych, aktywizujących, kreatywnych, inspirujących, „otwartych” metod nauczania.
 • Często podręcznik jest dla nauczyciela na piedestale.
 • Nauczanie w przeważającej części w ławkach, w sali, w szkole.

Dlaczego nauczanie blokowe?

 • Nauczanie blokowe jest odpowiedzią na niektóre zdiagnozowane problemy w edukacji oświatowej.
 • Charakteryzuję się uniwersalnym podejściem do wszystkich celów edukacyjnych (wiedza, kształcenie umiejętności, wychowanie).
 • Zmusza do holistycznego, a nie tylko przedmiotowego podejścia do danego zagadnienia.
  • samodzielne opracowanie zagadnienia (tematu) przez uczniów,
  • wyciąganie wniosków i ewaluowanie pomysłów,
  • kształcenie kompetencji proinnowacyjnych,
  • uczniowie do wniosków dochodzą sami,
  • korzystanie z wielu źródeł,
  • szukanie rozwiązań w realnym życiu (sytuacjach, problemach),
  • rozwiązywanie problemów poprzez tworzenie konkretnych, funkcjonalnych materiałów (np. założenie fundacji, stworzenie filmu, napisanie biznesplanu itp.),
  • wysoki poziom trudności zadania, zmuszający do poszukiwania w wielu źródłach.
 • Wieloaspektowe, wielokontekstowe podejście do problemu, pozwala na zdobycie sporej wiedzy, a przede wszystkim uczy kreatywności (najważniejsza cecha pożądana u pracowników przez pracodawców).
 • Rozwój osobisty w wielu dziedzinach np.: (naukowej, interpersonalnej, społecznej, psychologicznej itp.)

Nauczanie blokowe – na czym polega?

„Wszyscy uczniowie powinni poznawać świat całościowo, nie poprzez pryzmat dyscyplin naukowych.”( Jarosław Pytlak).

Nauczanie blokowe, będziemy wprowadzać stopniowo, aby proces ten przebiegał profesjonalnie i sprawnie.

Nauczanie blokowe – „...jest sposobem organizacji procesu dydaktycznego, który polega na łączeniu treści przedmiotów pokrewnych, w różnego rodzaju cykle tematyczne. Służy osiąganiu celów podstawy programowej poprzez pokazywanie ścisłych związków pomiędzy przedmiotami.”(Agnieszka Kaczorowska-Żydek; eduscience.pl)

Nauczanie blokowe... 

jest powszechnie stosowane w wielu krajach, w których edukacja oceniana jest na najwyższym poziomie np. Dania, Holandia, Finlandia, Stany zjednoczone. Od września 2020 roku wprowadzamy blok humanistyczny.

Blok humanistyczny

 • Połączenie pokrewnych dyscyplin naukowych: j.polski, historia, filozofia, sztuka, muzyka.
 • Celem tak zorganizowanego bloku jest nauczanie odnajdywania powiązań, rozumienie funkcji kontekstów w rozumienie otaczającego świata.
 • Uczeń staje się „... świadomym, zaciekowionym, twórczym uczestnikiem i odbiorcą kultury” .
 • Nauka zagadnień z tych przedmiotów odbywa się równolegle.
 • Na zajęciach z tych przedmiotów nauczyciele realizują tą samą epokę; tworzą bloki tematyczne

Uczniów uczymy mnóstwa dat, faktów, nazw definicji i nazwisk.
Zapominamy, że komputer stał się przedłużeniem naszego umysłu.
W parę sekund odnajdziemy potrzebną nam informację, nawet poprzez polecenia głosowe....

 

Przykłady:

Temat : Narodziny nazizmu w Niemczech

Treść:

 • Głównym twórcą idei nazistowskiej był Adolf Hitler, który Niemcom przyznawał status „nadludzi”"(Historia).
 • Uczeń poznaje sylwetkę Fryderyka Nietzschego i założenia jego filozofii „Nadczłowieka”(filozofia).
 • Filozofia Nietzschego znajduje odbicie w I etapie twórczości L. Staffa, który realizuje ją w wierszach pt. „Kowal” (J. Polski).

Problem : Czy systemowe, filozoficzne uwarunkowania mogą być usprawiedliwione dla zbrodni nazistowskich?

Nazista przed sądem

Metody pracy z uczniami :

 • Uczniowie wcielają się w rolę prawników( oskarżycieli, obrońców), sędziów, w grupach przygotowują argumenty( w oparciu o treści), mowy, prezentacje.
 • Przeprowadzenie rozprawy sądowej.

Źródła:

„Podstawy nauczania blokowego” Jarosław Pytlak
„Programy nauczania  -  kilka przykładów ze świata”; nauczyciel.wsipnet.pl
„Nauczanie blokowe” Agnieszka Kaczorowska – Żydek; eduscience.pl
„Scenariusze lekcji w nauczaniu blokowym” Agnieszka Macek